ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการฯ ดำเนินการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในต่างประเทศ สำหรับนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจ

98

วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.00 น. ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในต่างประเทศ สำหรับนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคาร 28  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนวย วัฒนกรสิริ รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีและการสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และรองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ธิพันธ์ ผึ่งผาย เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรม และดำเนินการอบรมในวันที่ 10 และวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.00 น. – 16.00 น.

คลิกชมภาพเพิ่มเติม